گرانت های تحقیقاتی در سال ۱۳۹۶

با توجه به تخصیص گرانت های تحقیقاتی در سال ۱۳۹۶ به محققان مقرر گردید محققانی که طرح تحقیقاتی خود را در مراکز تحقیقاتی تصویب می کنند Affliation آن مرکز تحقیقاتی را در جایگاه نویسنده اول و مسئول در مقاله مستخرج از آن طرح تحقیقاتی ذکر نمایید.

 

خیابان هزارجریب-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -دانشکده تغذیه وعلوم غذایی

تلفن مستقیم دانشکده ۳۶۶۸۸۴۸۷

فاکس۳۶۶۸۱۳۷۸

آدرس پست الکترونیکی دانشکدهpr_nutr@mui.ac.ir

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.

ورود کاربر

يكشنبه, ۱ بهمن, ۱۳۹۶