رفتن به محتوای اصلی
x

سایتهای مرتبط

آدرس سایت دانشکده های تغذیه سراسر کشور

 

https://aac.behdasht.gov.ir                                  مرکز جذب و امور اعضاء هیات علمی و نخبگان

https://nutrition.sbmu.ac.ir/

 

شهید بهشتی

https://snsd.tums.ac.ir/

تهران

https://nd-soh.iums.ac.ir/

 

ایران

https://nutr.tbzmed.ac.ir/

 

تبریز

https://scnutrition.sums.ac.ir/

 

شیراز

https://nutdept.mums.ac.ir/

 

مشهد

https://fparamedicine.ajums.ac.ir/fa-IR/fparamedicine.ajums.ac/5699/page/

 

اهواز

https://hlth.bpums.ac.ir/Fa/EduGroup-19.htm

 

بوشهر

https://arakmu.ac.ir/school-health/fa/page/855

اراک

https://goums.ac.ir/page/14899/

 

گلستان

http://health.lums.ac.ir/

 

لرستان

https://hygiene.zbmu.ac.ir/fa/page/145/

 

زابل

https://sph.kmu.ac.ir/fa/page/22285/

 

کرمان

https://web.ssu.ac.ir/page-template7/fa/40/dorsaetoolsenews/12692-G0/

 

یزد