رفتن به محتوای اصلی
x

معاونت آموزشی

 دانشکده تغذیه و علوم غذایی

 دکتر محمد باقرنیا

 

معاون آموزشی

                                                                                          

  تلفن :۳۷۹۲۳۱۵۷ 

 

  فاکس :۳۶۶۸۱۳۷۸ 

 

  ایمیل :                                  

           Bagherniya@nutr.mui.ac.ir

               Bagherniya@yahoo.com